О нас

Клиринговый центр осуществляет клиринг и является гарантом исполнения обязательств сторон по сделкам с товарами, заключенными на Бирже ЕТС в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами Торгов, Правилами Клиринга и Договором о клиринговом обслуживании, подписанным с Биржей ЕТС.


Пользуясь услугами Клирингового центра, как клиринговой организации - участники торгов/клиринга, получают ряд дополнительных преимуществ, по обеспечению и исполнению сделок, проводимых на Бирже ЕТС

Біз туралы

Клирингтік орталық клирингті жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Сауда-саттық ережелеріне, Клиринг ережелеріне және ЕТС биржасымен қол қойылған клирингтік қызмет көрсету туралы келісіміне сәйкес ЕТС биржасында жасалған тауарлармен жасалған мәмілелер бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кепілгер болып табылады.


Клирингтік орталықтың қызметтерін клирингтік ұйым ретінде пайдалану – саудаға/клирингке қатысушылар ЕТС биржасында өткізілетін сауда-саттықты қамтамасыз ету және мәмілелерді орындау үшін бірқатар қосымша жеңілдіктер алады.

Обратная связь

Обратная связь